Gebruiksvoorwaarden

Door Epinie.nl te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden.

gebruik van deze website
Het is niet toegestaan om informatie op de website te plaatsen die gewelddadig, intimiderend, bedreigend, discriminerend, hatelijk, lasterlijk of pornografisch van aard is, die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten of privacy van anderen en/of die op een andere manier in strijd is met de wet of regelgeving. Ook het opnemen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie is niet toegestaan.

U mag geen commerciële informatie plaatsen, zoals bijvoorbeeld reclames of aanprijzingen van uw eigen of andermans producten, diensten en/of website.
Het verspreiden van spam, virussen of andere schadelijke software of technologie via de website, het blokkeren van de toegang naar de website, het uitvoeren of bewerkstelligen van frauduleuze transacties of het op andere manier aantasten van de belangen van Epinie of van andere gebruikers van de website is niet toegestaan.

Epinie heeft het recht alle informatie die u op de website plaatst en die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden onmiddellijk te verwijderen. Indien u herhaaldelijk of ernstig in strijd heeft gehandeld met de gebruiksvoorwaarden, heeft Epinie het recht om u de toegang tot de website te ontzeggen.

aansprakelijkheid

Epinie besteedt de grootst mogelijk zorg aan het onderhoud van deze website en spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Epinie is daarnaast niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar deze website links naar bevat. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Epinie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onjuistheden en onvolkomenheden op deze website. Epinie is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website, dan wel door het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze website.

auteursrecht

Alle informatie (waaronder teksten, presentaties, beeldmerken, geluidsfragmenten, logo’s, tekeningen, schetsen en fotomateriaal) op deze website vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan informatie op te slaan, te verspreiden of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Epinie en/of de auteursgerechtigden. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de website in strijd is met uw rechten of op een andere manier onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat daarin zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn opgenomen of uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden), dan kunt u een klacht indienen via de op de website vermelde contactgegevens.

privacy en cookiebeleid

Epinie slaat geen persoonsgegevens op en verstrekt derhalve ook geen persoonsgegevens aan derden. De website maakt wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Epinie kan deze data niet herleiden tot een pc of individu.

wijzigingen

Epinie behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.