epinie

Naar het overzicht

“Het christelijk onderwijs op Schouwen-Duiveland moet blijven praten over samenwerking tussen de openbare en christelijke scholen.”

Door: WereldRegio

Bekijk de achtergrond informatie

Bevolkingskrimp op Schouwen-Duiveland: minder leerlingen

Reeds in een eerdere Epinie is erop gewezen dat de bevolkingskrimp – oftewel een toenemend aantal ouderen (vergrijzing) en een afnemend aantal jongeren (ontgroening) – in Zeeland als geheel voor wat betreft het onderwijs tot een dalend aantal leerlingen zal leiden en tot sluiting van een aantal (te) kleine scholen in plattelandskernen. Ook valt daar te lezen dat volgens de PZC Zeeuwse basisscholen dit schooljaar gezamenlijk 771 leerlingen minder hebben dan vorig jaar. Het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar is de afgelopen jaren met 8% gedaald. En die trend zet door, ook op Schouwen-Duiveland. Ofschoon woningbouwvereniging Zeeuwland uit Zierikzee – mogelijk wat opportunistisch – beweert “dat het met de bevolkingskrimp op Schouwen-Duiveland heel erg mee gaat vallen”, wijzen harde cijfers in een andere richting.1 Volgens het informatieve rapport Een nieuwe realiteit. Onderzoek naar de effecten van krimpende leerlingenaantallen op het Zeeuwse primair onderwijs uit 2013 is er op dat eiland in de periode 2008-2013 sprake van een bevolkingsafname van 10%, dat wil zeggen ruim 340 minder kinderen. Enkel de gemeenten Hulst en Veere scoren in dit opzicht hoger (zie tabel 1). Concreet betekent dit “dat de afgelopen jaren vrijwel alle [school]besturen in Schouwen-Duiveland […] het leerlingenaantal hebben zien afnemen, in veel gevallen met meer dan 10%”, hetgeen neerkomt op 400 leerlingen.

Prognose

Minder leerlingen betekent minder inkomsten voor scholen. Op Schouwen-Duiveland stegen de kosten aanzienlijk sneller dan de inkomsten (zie tabel 2). En volgens een prognose uit het genoemde rapport Een nieuwe realiteit zal daarin geen verandering komen. Voor de jaren 2013-2023 verwacht men in Schouwen-Duiveland een bevolkingsafname van 17%, dat wil zeggen van 2.900 tot 2.400 kinderen. Overigens krijgen alle denominaties in Zeeland volgens hetzelfde rapport in meer of mindere mate te maken met afnemende leerlingenaantallen. “De openbare en protestants-christelijke schoolbesturen kennen in de periode 2013 tot en met 2023 een verwachte terugloop van ongeveer 10%, oftewel respectievelijk ruim 700 leerlingen en ruim 600 leerlingen. De verwachte afname van het aantal leerlingen is met 25% het sterkst bij het samenwerkende openbare, protestants-christelijk en rooms-katholieke schoolbestuur”. Deze afname betekent, indien geen sluiting of fusie plaatsvindt, een toename van het aantal kleine scholen in Zeeland: van 145 (2011) tot 157 (2023). De afhankelijkheid van de kleinescholentoeslag (KST) zal daardoor fors toenemen.

Groen licht voor samenwerkingsscholen

Geen wonder dat staatssecretaris van OCW Sander Dekker de regels voor het fuseren van scholen wil versoepelen. Vanaf 2016 kunnen een openbare en christelijke school gemakkelijker samengaan. Een dergelijke samenwerkingsschool hoeft dan in de toekomst niet langer officieel door een toetscommissie te worden goedgekeurd. Daarbij worden kleine scholen niet langer financieel gedupeerd. Fuseerden zij namelijk voorheen, dan verloren zij terstond hun KST. In de toekomst echter gaat de overheid samenwerkingsscholen gedurende 6 jaar compenseren. Daarbij is trouwens ook een geleidelijke fusie mogelijk (met enkel samenvoeging van bepaalde lessen en/of klassen). Aldus kan de bovenvermelde, wat alarmerende prognose – ook voor Schouwen-Duiveland – wellicht alsnog worden bijgesteld. Bij die prognose uit het rapport Een nieuwe realiteit houdt men immers rekening met “gelijkblijvend overheidsbeleid”. Het is derhalve geheel aan de schoolbesturen (en betrokkenen) op het eiland om zich over het nieuwe, beloofde perspectief te gaan beraden.

Ontwikkelingen basisgeneratie per gemeente op 1 januari voor periode 2008 - 2013

Ontwikkelingen in financiële positie per regio en denominatie

Bronnen

Een nieuwe realiteit. Onderzoek naar de effecten van krimpende leerlingenaantallen op het Zeeuwse primair onderwijs

OCW: Kabinet maakt starten samenwerkingsschool eenvoudiger

PZC: Scholenfusie wordt eenvoudiger (maandag 26 mei 2014) p. 17.

PZC: Zeeuwland Zierikzee gelooft niet meer in krimp

Sociale Staat van Zeeland

 

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

 • 436 weken geleden door: J.J. van der Wekken uit: Zonnemaire

  Wij moeten nu een heel bewuste keuze maken nu het nog kan. Als wij niet oppassen zal de keuze misschien voor ons gemaakt worden, vanuit overheidswege. Of wij dan nog zoveel inspraak hebben is zeer de vraag. Geopperd werd om de samenwerking te zoeken met pc onderwijs op Flakkee. Wat heeft dit voor nut? Hiermee kan alleen een bestuurlijke samenwerking opgezet worden. Om fysiek scholen te kunnen redden in kleine kernen zullen we de samenwerking met een lokale partner moet zoeken.

  Wij moeten nu een heel bewuste keuze maken nu het nog kan. Als wij niet oppassen zal de keuze misschien voor ons gemaakt worden, vanuit overheidswege. Of wij dan nog zoveel inspraak hebben is zeer de vraag. Geopperd werd om de samenwerking te zoeken met pc onderwijs op Flakkee. Wat heeft dit voor nut? Hiermee kan alleen een bestuurlijke samenwerking opgezet worden. Om fysiek scholen te kunnen redden in kleine kernen zullen we de samenwerking met een lokale partner moet zoeken.

  zo is dat! 14 zie ik anders 5
 • 436 weken geleden door: Adrie Tange uit: Zierikzee

  Ben het met de vorige schrijver eens. De tegenstemmers graven hun eigen graf. Jammer van de bevlogen inzet van Kees van Damme. Hij ziet dat je tijdig de bakens moet verzetten om het bijzonder onderwijs te redden. Met de demografische ontwikkeling en de ontkerstening van Nederland gaat die anders teloor. Wie gaat in de Tweede Kamer de schoolstrijd winnen nu het CDA en de kleine christelijke partijen zo klein zijn?
  Ze graven hun eigen graf.

  Ben het met de vorige schrijver eens. De tegenstemmers graven hun eigen graf. Jammer van de bevlogen inzet van Kees van Damme. Hij ziet dat je tijdig de bakens moet verzetten om het bijzonder onderwijs te redden. Met de demografische ontwikkeling en de ontkerstening van Nederland gaat die anders teloor. Wie gaat in de Tweede Kamer de schoolstrijd winnen nu het CDA en de kleine christelijke partijen zo klein zijn?
  Ze graven hun eigen graf.

  zo is dat! 7 zie ik anders 4
 • 436 weken geleden door: Frauke Kneepkens uit: Zonnemaire

  Mijn zoon gaat na de zomervakantie voor het eerst naar school. Als ouder de ‘taak’ mij goed te oriënteren en weloverwogen een keuze te maken. Duidelijk is dat dorpskernen krimpen, zo ook de scholen. Wat is ons gezamenlijke doel? Naar mijn mening willen wij onze kinderen met liefde evenwichtig en sociaalvaardig in de samenleving laten opgroeien. Vanuit respect naar elkaar. Ik geloof zelf niet in god, maar ik vind het erg belangrijk dat mijn zoon een stukje godsdienst mee krijgt en wellicht later zijn eigen keuze hierin mag maken. Vrije keus maakt naar mijn mening dat een kind openstaat, zonder oordelen naar andere inzichten. Een school die haar visie uitdraagt vanuit geloofsovertuiging in god, kan ik daarom achter staan. Echter, een openbare basisschool waarin ruimte is voor godsdienst ook. Voorop staat aandacht voor het kind als individu met haar kwaliteiten waarin het begeleid wordt vertrouwen te hebben in eigen leerprestaties. Ik ben voor samenwerking met radar en obase. Juist samen behouden wij op ons eiland in nabijheid van eigen woonkern, passend basisonderwijs. Ik ben van mening, dat zou het einddoel mogen zijn!

  Mijn zoon gaat na de zomervakantie voor het eerst naar school. Als ouder de ‘taak’ mij goed te oriënteren en weloverwogen een keuze te maken. Duidelijk is dat dorpskernen krimpen, zo ook de scholen. Wat is ons gezamenlijke doel? Naar mijn mening willen wij onze kinderen met liefde evenwichtig en sociaalvaardig in de samenleving laten opgroeien. Vanuit respect naar elkaar. Ik geloof zelf niet in god, maar ik vind het erg belangrijk dat mijn zoon een stukje godsdienst mee krijgt en wellicht later zijn eigen keuze hierin mag maken. Vrije keus maakt naar mijn mening dat een kind openstaat, zonder oordelen naar andere inzichten. Een school die haar visie uitdraagt vanuit geloofsovertuiging in god, kan ik daarom achter staan. Echter, een openbare basisschool waarin ruimte is voor godsdienst ook. Voorop staat aandacht voor het kind als individu met haar kwaliteiten waarin het begeleid wordt vertrouwen te hebben in eigen leerprestaties. Ik ben voor samenwerking met radar en obase. Juist samen behouden wij op ons eiland in nabijheid van eigen woonkern, passend basisonderwijs. Ik ben van mening, dat zou het einddoel mogen zijn!

  zo is dat! 8 zie ik anders 0